Archive For maj, 2016

CUKIERKI: Prace nad materiałami merytorycznymi

Od 28.05.2016r. nastąpiło opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczona została na portalach internetowych, odnośnie realizacji programu zostaną rozesłane i rozniesione do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu,  w tej fazie projektu aktywnie uczestniczy wolontariusz w wymiarze 40 godzin (ok. 6 godz./m-ąc).

Poprzez stronę internetową Projektu „Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” prowadzona będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące wczesnej profilaktyki uzależnień (ankiety, elementy bajki profilaktycznej, informatory).  Akcja promocyjna, informacyjno – rekrutacyjna prowadzona będzie do dnia 30.11.2016r

W: CUKIERKI

Znowu w pracy!

Znowu w pracy! Zgodnie z harmonogramem projektu „Przystanek: Zielona Przystań 2016” – z dofinasowania PO FIO – rozpoczęliśmy w maju intensywne działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą czyli: program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w klasach I – ych (cudowne maluchy), program profilaktyki alkoholowej NOE dla klasy IV-ych oraz warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach V-ych. W gminie naszego nowego partnera publicznego – czyli w szkole podstawowej w Górzycy- realizowaliśmy zajęcia w ramach  programu profilaktyki alkoholowej NOE dla klas IV-VI. Było miło, efektywnie i pracowicie.

W: Bez kategorii

Prace nad programem CUKIERKI

Od dnia 28.05.2016r, prowadzona była intensywna akcja promocyjna projektu „Wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI”  – przy współpracy wolontariusza – i już 30.05.2016 roku realizujemy zajęcia w szkole podstawowej w Żarnowie (110 km od Łodzi) dla klasy II i III. Praca była bardzo satysfakcjonująca i ciesząca się dużym zadowoleniem i zaangażowaniem małych beneficjentów.

W: CUKIERKI

Zaproszenie do udziału w projekcie CUKIERKI

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Łódzkiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Łódzkiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 rodziców i 20 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 28 maja 2016 r. – 20 grudnia 2016 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Spotkania zespołu projektowego

W dniach 23-27.05.2016r. odbyły się 3 spotkania zespołu projektowego, w których wzięli udział:

– prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

– osoba prowadząca stronę internetową projektu pracowała będzie przez cały czas trwania projektu, od akcji promocyjno – rekrutacyjnej, poprzez informacje o projekcie w czasie jego trwania do ewaluacji i podsumowania projektu

– wolontariusz uczestniczący w projekcie.

Spotkania miały na celu  zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenia odnośnie procesu rekrutacji, promocji,  informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu).

W: CUKIERKI

Zajęcia profilaktyczne CUKIERKI – Zaproszenie

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i do 2 godzin dla rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 – 30 rodziców i 20- 25 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Ze względu na efektywność pracy, proponujemy realizację rozłożoną na 2 dni: np. 1-go dnia dwa zajęcia dla dzieci a 3 godz., a drugiego dnia jedno zajęcie dla dzieci i zajęcia dla nauczycieli, a następnie dla rodziców.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 31 maja 2016 r. – 27 września 2016 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: Bez kategorii

Postępy prac

Zgodnie z harmonogramem działań projektowych zadania Przystanek: Zielona Przystań 2016 w formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach dotacji z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016, dla oferty nr 2271, w dniach 01-06.05.2016r. odbyły się 3 spotkania zawiązanego zespołu projektowego. W spotkaniach uczestniczyli:
– prowadzący warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych, urzędników samorządowych, MOPS,GOPS, radnych, Policji, Straży Miejskiej na terenie Kostrzyna nad Odrą, Gminy Górzyca i Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego
– prowadzący konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne na terenie Przystanku Woodstock
– koordynator projektu
– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu
– prowadzący stronę internetową projektu
Obsługa księgowa projektu odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za zakup materiałów informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych zaproszeń, obsługa kont projektu).
-wolontariusze uczestniczący w projekcie z terenu Łodzi
Na tym etapie zespół zapoznano się z harmonogramem działań, nastąpił podział obowiązków, podjęto decyzje niezbędne do wdrożenia projektu.

Od dnia 07.05.2016r. rozpoczęto intensywne prace związane z promocją projektu, czyli m.in.: opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informację o projekcie umieszczono na portalach internetowych, opracowano i uruchomiono stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2016”. Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Górzyca, Powiatu Gorzów Wielkopolski rozpoczęła się akcja informacyjno – promocyjna dotycząca projektu w szkołach, Urzędzie Miasta, Gminy i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego (na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Miasta Kostrzyn n. Odrą, Gminą Górzyca i Starostwem Powiatowym Gorzowa Wielkopolskiego.

Natomiast od dnia 09.05.2016r. na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą i Gminy Górzyca oraz w szkole podległej Starostwu Powiatowemu Gorzowa Wielkopolskiego rozpoczęła się akcja rekrutacyjna dotycząca projektu w: szkołach , Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urzędzie Gminy Górzyca i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego .

W: Bez kategorii

Przystanek: Zielona Przystań 2016

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Przystanek: Zielona Przystań 2016 w okresie od 2016-05-01 do 2016-12-31 w formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach dotacji z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016, dla oferty nr 2271.

Projekt jest programem profilaktyczno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto projekt realizowany jest przy współudziale osób z różnych środowisk zawodowych, płaszczyzn sektora publicznego ( naszymi partnerami w projekcie jest Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Urząd Gminy w Górzycy oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim), prywatnego ( niezawodna firma KAIPLAST Gniecioszek) i społecznego ( Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), co wpływa na integrację społeczną. Obejmuje kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologii (tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży) oraz wykorzystuje kapitał obywatelski w celu przeciwdziałania dezintegracji społeczeństwa.
W maju, czerwcu i lipcu będziemy w szkołach, punktach sprzedaży napojów alkoholowych, Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Gminy Górzyca. Akcja profilaktyczno – terapeutyczna Zielona Przystań na XXII Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą rozpocznie się już 04.07.2016 r. i będzie trwała do 19.07.2015 r. , znajdziecie nas w Pasażu NGO blisko Akademii Sztuk Przepięknych, od godziny 8.00 do 21.00.

Chcesz porozmawiać? Chcesz sprawdzić na ile Twoje picie alkoholu jest bezpieczne? Masz problem? ODWAŻ SIĘ !!! Jesteśmy tu dla Ciebie. Szczegóły naszych działań na tej stronie. W trakcie trwania projektu w aktualnościach ukażą się relacje z naszej pracy, ciekawe zdjęcia, materiały informacyjne, testy. ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!

W: Bez kategorii