Bez kategorii

Praca na Pol’and’Rock 2018 – Przystanek: Zielona Przystań 2018

” Przez 6 dni – od 31.07 do 05.08.2018r – w upale dochodzącym do 40 stopni pełniliśmy dyżury i udzielaliśmy pomocy wszystkim młodym osobom z województwa lubuskiego, które mają problem związany z używaniem i nadużywaniem narkotyków w ramach projektu  Przystanek: Zielona Przystań 2018” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne” z dofinansowania Zarządu Województwa Lubuskiego, przed , w trakcie i po wydarzeniu XXIV Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Czuliśmy się bardzo potrzebni. Młodzi beneficjenci sami do nas przychodzili, dzięki akcji promocyjnej i profilaktycznej prowadzonej przez wolontariuszy”.

W: Bez kategorii

Konsultacje na Przystanku Zielona Przystań 2018

Kostrzyn nad Odrą 31.07.2018r.,

Po wybudowaniu naszej „Zielonej Przystani” rozpoczynamy intensywne konsultacje profilaktyczno terapeutyczne dla młodych ludzi  w ramach projektu „Przystanek: Zielona Przystań 2018” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne”

W: Bez kategorii

Materiały: „Przystanek: Zielona Przystań 2018” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne”

Takich materiałów edukacyjno – informacyjnych oraz ankiet, będziemy używali na XXIV Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą, w ramach projektu

„Przystanek: Zielona Przystań 2018” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne”

 

W: Bez kategorii

Zaproszenie – Zielona przystań na Pol’and’Rock Festival

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, zapraszam do bezpłatnych konsultacji profilaktyczno terapeutycznych podczas trwanie XXIV Przystanku Woodstock – obecnie – Pol’and’Rock Festival.

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje trzy etapowe działania (przed w trakcie i po wydarzeniu XXIV Przystanek Woodstock – obecnie Pol’and’Rock Festival – działania, zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie.

Planowana liczba beneficjentów projektu – 1440. „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 4 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania narkotyków w dniach 10.07 – 05.08.2018r na Przystanku Woodstock.

W dniach 31.07 – 01.08.2018r na Przystanku Woodstock (przed jego rozpoczęciem) realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani na XXIV Przystanku Woodstock dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz w dniach 02-04.08.2018r. Etap II ( w czasie trwania Przystanku Woodstock) i III (po zakończeniu Przystanku,05.08.2018r.) .Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, jesteśmy w miasteczku NGO, przy Akademii Sztuk Przepięknych, czekają na Ciebie terapeuci-konsultanci.

Informacje: Sławomir Grzegorek www.zielonaprzystan.org, adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: Bez kategorii

ZAPROSZENIE – zajęcia profilaktyczne z dofinansowania Województwa Mazowieckiego

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

     Kompleksowe programy profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, są programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Obejmuje wielopłaszczyznowe działania, na terenie wybranych szkół podstawowych we wszystkich poziomach klas, zapewniające kompleksową pomoc w  przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży.

W tym roku po konsultacjach z dyrektorami, pedagogami szkół oraz na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych – w czasie realizacji Programu kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” z dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2016 i w 2017 roku – zróżnicowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dopasowując je do wieku beneficjentów: w klasach 0-III szkół podstawowych – wczesna profilaktyka uzależnień, program CUKIERKI – przewidziano 12 realizacji, w klasach IV-V, I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych- Program Profilaktyki Alkoholowej DEBATA ALKOHOLOWA- przewidziano 12 realizacji, w klasach VI-VII , I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych = Program Profilaktyki Alkoholowej NOE -przewidziano 12 realizacji . Wszystkie w/w programy rekomendowane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego to:

 1. przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – alkoholu
 2. nabycie wiedzy ukazującej role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencje tych ról w dorosłym życiu
 3. kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 4. rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
 5. ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
 6. nabycie umiejętności asertywnego odmawiania i nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 7. „burzenie” przekonań normatywnych i mitów z zakresu korzyści z używania alkoholu
 8. zniechęcenie do sięgania po alkohol poprzez uświadomienie konsekwencji jego używania, w tym konsekwencji prawnych
 9. wyłonienie z grupy (poprzez ankietę omawianą w trakcie programu) osób z grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
 10. znajomość adresów i telefonów do placówek zajmujących się pomocą dla młodych ludzi z pogranicza uzależnienia na terenie województwa mazowieckiego
 11. promowanie zdrowego stylu życia

 

     Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach województwa, gdzie dostępność nowoczesnej profilaktyki uzależnień jest ograniczona.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 04 września 2018 r. – 27 października 2018 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego)
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

 

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą mailową, deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w grudniu nie ustaje , kolejne , bardzo efektywne spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej 182 w Łodzi, Mąkolicach,Popowie Głowieńskim, II LO w Pabianicach, i to już jest koniec naszych działań w szkołach.W dniach 22-30.12.2017r. podczas podsumowania projektu uporządkowano dokumenty, podsumowano ewaluację, rozliczono projekt finansowo.To była dobra praca. Czuliśmy się potrzebni.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie i grudniu jest bardzo intensywna , kolejne , bardzo efektywne i wymagające dużego wysiłku  spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej i gimnazjum w Bielawach, Szydłowie, Kazimierzu, Zespole Szkół w Zgierzu oraz szkole podstawowej w Żarnowcu . Mamy wielką satysfakcję, że trafiamy też do szkół na obrzeżach województwa łódzkiego jak np. w Żarnowcu (100 km w jedną stronę). Z zajęć tych zadowoleni są również nauczyciele obecni na spotkaniach.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie nabiera rozpędu, kolejne , bardzo udane spotkania – PP NOE – odbyły się w: szkołach podstawowych województwa łódzkiego czyli w Lutomiersku, Pabianicach nr 9, w Kazimierzu i Szydłowie a także w Szkole Muzycznej Salezjanów w Lutomiersku oraz w wygaszanym Gimnazjum im.Leszka Czarnego w Lutomiersku . Cieszymy się, że trafiamy też do małych szkół gminnych gdzie nowoczesna profilaktyka uzależnień jest wydarzeniem. Mamy wielką satysfakcję z dobrej współpracy podczas realizacji zajęć z dyrektorami i pedagogami szkół Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Praca wre, kolejne , bardzo satysfakcjonujące spotkania odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim, I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i nr 30 w Łodzi. Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w Programie NOE, nie ma problemów w rekrutacji do scenek z asertywności i psychodram rodziny z problemem alkoholowym, czasami jednak objawiają się mechanizmy zaprzeczeń i racjonalizacji dotyczące używania alkoholu. Dotyczy to młodzieży licealnej, która ma już doświadczenia z używaniem alkoholu. Liczba beneficjentów od 97 do 130 uczestników. Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Dzięki akcji promocyjnej i rekrutacji do projektu, kolejne 4, bardzo satysfakcjonujące spotkania odbyły się w Szkle Podstawowej w Głownie nr 2 i 3, Wiśniowej Górze – 2 spotkania. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w Programie NOE, nie ma problemów w rekrutacji do scenek z asertywności i psychodram rodziny z problemem alkoholowym. Liczba beneficjentów od 101 do 140 uczestników. Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii