Oferta dla dzieci i młodzieży

Programy profilaktyki uzależnień

 • Program wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie ),  w wymiarze czterech  godzin, prowadzony przez dwie osoby, przewidziany dla grupy około 20 – 30 osób (klasy szkolnej)

Program Cukierki to zajęcia  w którym dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Program powstał w oparciu o bajkę pod tym samym tytułem autorstwa Agnieszki Grzelak. Ta forma pracy uwzględnia prawidłowości rozwojowe dzieci w  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podjęcie tematu uzależnień przez pryzmat wyobrażonej sytuacji ujmuje problem w pewne ramy. Problem używania substancji psychoaktywnych  nie zostaje ukazany wprost, lecz może być przez dzieci zidentyfikowany jeśli miały już informacje lub obserwacje na ten temat. Jeżeli jest to im zupełnie obce  będą uczyły się prawidłowych zachowań w przypadku zagrożenia. Otrzymują informacje gdzie szukać pomocy. Wskazane zostają sposoby wzmacniania czynników chroniących jak więź z bliskimi dorosłymi i nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Połączenie bajki  z aktywną pracą dzieci daje możliwości szukania dróg rozwiązań, które mogą doskonalić w następnych latach rozwoju i edukacji.

Skuteczność profilaktyki dla dzieci w przedszkolach ( 6 latki) oraz  klasach I-III szkoły podstawowej wg. badań Pracowni Profilaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sięga 60 %-70% !!! , warto podjąć działania profilaktyczne, tam gdzie są najskuteczniejsze. Wchodząc z profilaktyką alkoholową do dzieci przed inicjacją alkoholową, w okresie kształtowania podstawowych przekonań na temat świata, ludzi, ich samych, mamy szansę oddziaływać na kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną zdrowia psychicznego i trzeźwością. Istnieje szansa, że oddziaływania profilaktyczne w tym okresie rozwoju opóźnią wiek inicjacji alkoholowej i zmniejszą ryzykowne zachowania związane z używaniem alkoholu przez nieletnich.

Cele Programu Cukierki

 • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – alkoholu
 • kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 • nauka nazywania i kontaktu z uczuciami
 • rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
 • ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem
 • nabycie umiejętności asertywnego odmawiania

nabycie umiejętności nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej

–    nabycie umiejętności reagowania na zaczepkę przez obcą osobę na ulicy

–    nabycie umiejętności  reagowania w przypadku próby wejścia do domu gdy dziecko jest same

Powyższe cele zostaną zrealizowane podczas programu profilaktycznego poprzez burzę mózgów, plakat, pracę w małych grupach, scenki, pantonimę, używanie rekwizytów , zabawy ruchowe

Czas trwania programu

Wersja krótsza – 3-4 godzinne zajęcia z dziećmi,

Wersja dłuższa – 5-6 godz. zajęć z dziećmi, 1 godzinne zajęcia z rodzicami i opiekunami ( wychowawcy)

 • Program profilaktyki uzależnień Noe:

Serdecznie zapraszam młodzież szkół do udziału w Programie Profilaktyki Alkoholowej NOEJest on przeznaczony dla dużych grup młodzieży klas V-VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów, klas I, II, III i IV Liceów Ogólnokształcących, szkół zawodowych i wszystkich innych szkół ponadpodstawowych, domów poprawczych, pogotowia opiekuńczego itp. (ilość uczestników do 300 osób).

Program NOE powstał w wyniku doświadczeń wielu ludzi. Wynikiem tego jest m.in. niekonwencjonalna forma prowadzenia spotkania jako mitingu. Młodzież oczekująca raczej nudnego wykładu czy też prelekcji niespodziewanie staje się aktorami w przedstawieniu, bierze aktywny udział w scenkach, psychodramach, odpowiada na pytania itp. Realizatorzy starają się unikać dydaktycznych pouczeń stwarzając atmosferę ciepła i bliskości. Procentuje to w dalszej części spotkania prawdziwym zainteresowaniem ze strony uczestników. Spotkanie prowadzone jest przez 3 osobowy zespół realizatorów i trwa ok. 3 godzin.

Nasz Program to odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby chwili (galopujący wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży, przyrost zatrzymań młodocianych w izbach wytrzeźwień) bazujący na unikalnej konstrukcji doświadczeń twórców z fachową wiedzą o chorobie alkoholowej i profilaktyce. Efektywność Programu jest wysoka. Dociera do nas wiele informacji o młodzieży, która w wyniku udziału w programie NOE, nawiązuje kontakty z grupami Alateen, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi ośrodkami pomocowymi. Spotkania z nami są wysoko oceniane przez uczestników spotkań. Świadczą o tym wysokie oceny wystawiane Programowi przez młodzież na anonimowych ankietach.

Program Profilaktyczny NOE jest zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Program profilaktyki uzależnień – Debata alkoholowa:

Program profilaktyczno-edukacyjny DEBATA (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) dla dzieci i młodzieży w wymiarze trzech godzin, (przewidziany dla klasy szkolnej), dwie osoby prowadzące.

Zgodnie z teorią profilaktyczną opisywany program zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena:

 • Praca nad przekształceniem przekonań normatywnych.
 • Osobiste postanowienie.
 • Cenione wartości – zachowania destrukcyjne.
 • Wiedza o konsekwencjach.
 • Podczas zajęć przekazywane są podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia. Poprzez debatę i edukację zweryfikowane zostają mity oraz przekonania normatywne dotyczące używania napojów alkoholowych. Młodzież wypełnia anonimową ankietę, która wskazuje grupę ryzyka i podwyższonego ryzyka spośród uczestników. Następnie poprzez elementy treningu asertywności uczestnicy uczą się odmawiać spożywania alkoholu oraz radzić z naciskiem grupy rówieśniczej.
 • Program profilaktyki uzależnień – Lot tak, odlot nie:

Warsztaty profilaktyktyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze trzech godzin, (przewidziany dla klasy szkolnej), dwie osoby prowadzące.

Uczestnicy warsztatów zostają zapoznani z podstawową wiedzą na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania narkotyków oraz procesu wchodzenia w uzależnienie. Podczas zajęć wykorzystywane są metody pracy w grupach i psychodramy aby konstruktywnie zaangażować młodzież w temat zajęć. Zweryfikowane zostają mity na temat zażywania narkotyków i dopalaczy. Młodzież uczy się asertywnie odmawiać zażycia środka odurzającego i radzić z naciskiem grupy rówieśniczej. Warsztat ma zadanie ukierunkować proces decyzyjny uczestników w stronę utrzymania abstynencji narkotykowej.

 • Program profilaktyki uzależnień – Dziękuję, nie palę.

Według ostatnich badań statystycznych, palenie nikotyny przez dzieci i młodzież, staje się „standardem zachowań” przy milczącym przyzwoleniu dorosłej populacji. Nasz program w sposób prosty wyjaśnia szkodliwość palenia nikotyny jako bardzo silnego środka uzależniającego. Oparty jest na mini-wykładach i scenkach odgrywanych przez samą młodzież (scenka odmawiania palenia, scenka pozwalam Ci palić). W drugiej części spotkania młodzi ludzie dowiadują się, jak można podjąć decyzję o rzuceniu palenia nikotyny, dawaniu sobie rady z objawami głodu nikotynowego, gdzie zwrócić się o pomoc. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymują bogaty materiał informacyjny na powyższe tematy oraz biorą udział w anonimowej ankiecie, której wyniki otrzymuje dyrektor szkoły. Czas trwania spotkania – 2 godziny lekcyjne.

Programy profilaktyki zachowań agresywnych

 • Program profilaktyki zachowań agresywnych.

Asertywny, nie agresywny.

Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży mają charakter grupowy, są przewidziane dla danej klasy szkolnej. Zajęcia trwają 3 godz. Są prowadzone przez dwie osoby.

Realizowane warsztaty zakładają naukę radzenia sobie z agresją i przemocą, poprzez wzmocnienie zachowań asertywnych. Trening asertywności uwzględniający radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych w rodzinie i w szkole. Został on opracowany w oparciu o koncepcję M. Król – Fijewskiej i zakłada edukację nt. postaw przyjmowanych w kontaktach interpersonalnych i ich konsekwencji. Zawiera również elementy koncepcji poznawczo – behawioralnej (wg teorii A. Becka) wskazujące na zależność w płaszczyźnie myśli – emocje – zachowanie. Ukazuje to uczniom, że determinantem naszych reakcji i zachowań są wewnętrzne przekonania, które żywimy na temat siebie, innych ludzi i świata. Uczestnicy uczą się rozpoznawać emocje i asertywnie je wyrażać. Forma warsztatowa zajęć pozwala na sprawdzenie własnych tendencji w reagowaniu i zdobycie konstruktywnych, akceptowanych społecznie form wyrażania emocji i własnego zdania. Umożliwia poprzez indywidualne doświadczenie poznać korzyści z asertywnego zachowania.

Programy profilaktyki zdrowia psychicznego

 • Program profilaktyki zdrowia psychicznego.

Tylko spokojnie – trening radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem mają charakter grupowy, są przewidziane dla danej klasy szkolnej. Zajęcia trwają 3 godz. Są prowadzone przez dwie osoby.

Realizowane warsztaty zakładają naukę radzenia sobie ze stresem, organizacji czasu wolnego oraz inf. nt. zdrowego stylu życia. Zajęcia przyczyniają się do zwiększenia świadomości własnych zachowań i poprzez nabycie nowych umiejętności zmniejszają ryzyko występowania zachowań destrukcyjnych. Pozwalają uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności, wyposażają ich w narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości. Warsztaty zawierają również elementy zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie wsparcia społecznego i rozwijanie empatii.

Programy profilaktyki – psychomanipulacji w sektach

 • Program profilaktyki – psychomanipulacja w sektach.

Przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych ludzi przedstawiamy w nim metody psychomanipulacji i pracy na potrzebach ludzi przy werbunku do sekt.

Omawiane zagadnienia:

 1. Sekty jako grupy destrukcyjne.
  1. Cechy różniące sekty od innych grup społecznych.
  2. Silnie rozwinięta struktura władzy.
 2. Rozbieżność między celami realizowanymi a deklarowanymi
 3. Ukrywanie faktycznych norm grupowych.
 4. Przyczyny i skutki przynależności do sekt.
 5. Dlaczego sekty werbują?
 6. Jak ustrzec się przed destrukcyjną sektą?

 Obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Oferta dopasowana indywidualnie do potrzeb.