CUKIERKI

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zaproszenie do zajęć profilaktycznych CUKIERKI

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

     Kompleksowe programy profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, są programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Obejmuje wielopłaszczyznowe działania, na terenie wybranych szkół podstawowych we wszystkich poziomach klas, zapewniające kompleksową pomoc w  przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży.

W tym roku po konsultacjach z dyrektorami, pedagogami szkół oraz na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych – w czasie realizacji Programu kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” z dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku – zróżnicowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dopasowując je do wieku beneficjentów: w klasach 0-III szkół podstawowych – wczesna profilaktyka uzależnień, program CUKIERKI, w klasach IV-V Program Profilaktyki Alkoholowej DEBATA ALKOHOLOWA, w klasach VI-VII Program Profilaktyki Alkoholowej NOE . Wszystkie w/w programy rekomendowane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego to:

 1. przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – alkoholu
 2. nabycie wiedzy ukazującej role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencje tych ról w dorosłym życiu
 3. kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 4. rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
 5. ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
 6. nabycie umiejętności asertywnego odmawiania i nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 7. „burzenie” przekonań normatywnych i mitów z zakresu korzyści z używania alkoholu
 8. zniechęcenie do sięgania po alkohol poprzez uświadomienie konsekwencji jego używania, w tym konsekwencji prawnych
 9. wyłonienie z grupy (poprzez ankietę omawianą w trakcie programu) osób z grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
 10. znajomość adresów i telefonów do placówek zajmujących się pomocą dla młodych ludzi z pogranicza uzależnienia na terenie województwa mazowieckiego
 11. promowanie zdrowego stylu życia

 

     Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach województwa, gdzie dostępność nowoczesnej profilaktyki uzależnień jest ograniczona.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 04 września 2017 r. – 27 października 2017 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego)
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

 

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą mailową, deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie

W: CUKIERKI

Zaproszenie do zajęć profilaktycznych CUKIERKI

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Łódzkiego.

Program Profilaktyki Alkoholowej „NOE” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie ) dla dzieci i młodzieży .

Program NOE to odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby chwili (galopujący wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży, przyrost zatrzymań młodocianych w izbach wytrzeźwień) bazujący na unikalnej konstrukcji doświadczeń twórców z fachową wiedzą o chorobie alkoholowej i profilaktyce. Zgodnie z teorią profilaktyczną opisywany program zawiera 4 wiodące strategie profilaktyczne wg W. Hansena.

Obejmuje wielopłaszczyznowe działania, zapewniające kompleksową pomoc w  przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży a w szczególności warsztaty obejmują:

 • przekazanie podstawowej wiedzy nt. szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu, procesu uzależnienia.
 • elementy debaty – zweryfikowanie mitów dotyczących używania napojów alkoholowych
 • edukacja zmiany przekonań normatywnych dot. zażywania alkoholu.
 • elementy treningu asertywnych zachowań – nauka umiejętności odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
 • elementy warsztatów psychologicznych uruchomienie procesu decyzyjnego uczestników prowadzącego do podjęcia decyzji o nie zażywaniu alkoholu
 • poprzez psychodramę ukazanie roli dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencje tych ról dla dorosłego życia dzieci (problem współuzależnienia, Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych.
 • przekazanie informacji o telefonach zaufania, placówek zajmujących się problemem uzależnień i współuzależnienia na terenie Województwa Łódzkiego
 • wykonanie ankiet zwrotnych od uczestników, rozdanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.

Cele będą realizowane podczas prowadzonych warsztatów poprzez metody: mini-wykładu, „burzy mózgów”, elementów treningów psychologicznych

Zaplanowano 20 warsztatów x 3godz.x 2 osoby prowadzące, dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych (klasy V-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, wiek uczestników 11-18 lat, liczba uczestników do 100 osób.

     Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach naszego województwa, gdzie dostępność nowoczesnej profilaktyki uzależnień jest ograniczona.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 04 września 2017 r. – 21 grudnia 2017 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego)
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

 

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą mailową, deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie

W: CUKIERKI

CUKIERKI – zaproszenie do zajęć w woj. świętokrzyskim

 

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Świętokrzyskiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 28 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i do 2 godzin dla rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 – 30 rodziców i 20- 25 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 5 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Ze względu na efektywność pracy, proponujemy realizację rozłożoną na 2 dni: np. 1-go dnia dwa zajęcia dla dzieci a 3 godz., a drugiego dnia jedno zajęcie dla dzieci i zajęcia dla nauczycieli, a następnie dla rodziców.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 11 czerwca 2017 r. – 24 października 2017 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Zakończenie projektu

Po ewaluacji działań projektowych  odbyło się podsumowanie i rozliczenie projektu.
Dzisiaj odbyło się ostatnie  spotkanie podsumowujące projekt „Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI”  z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego. Uczestniczyli w nim: realizatorzy warsztatów, księgowy projektu, osoba prowadząca stronę internetową projektu. Podsumowanie odbyło się w Łodzi. Poświęcone było  refleksji nad uzyskanymi rezultatami, uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem finansowym projektu (umowy, rachunki, faktury, przelewy itd.). To już naprawdę koniec, chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym projekt mógł być zrealizowany to znaczy: Samorządowi Województwa Łódzkiego, dyrektorom i pedagogom szkół województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie. Do zobaczenia za rok, mamy taką nadzieję.

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Działania w grudniu

Grudzień czyli zakończenie realizacji Kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI dla dzieci, rodziców, nauczycieli – z dofinansowania Samorządu Województwa. W grudniu realizacje odbyły się w szkołach podstawowych w: nr 2 w Głownie , Różycy, nr 64 i 182 w Łodzi, Woli Zaradzyńskiej. To już koniec naszej pracy projektowej w szkołach.

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Kolejne sukcesy projektu

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI dla dzieci, rodziców, nauczycieli – z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – nabierają rozmachu. W listopadzie realizacje odbyły się w szkołach podstawowych województwa łódzkiego w: nr 2 w Głownie ( na spotkaniu z rodzicami było 182 beneficjentów !!!, niezwykła atmosfera i długie rozmowy indywidualne po zakończeniu spotkania), Różycy, Żarnowie ( 100 km od Łodzi), Wiśniowej Górze i nr 14 w Pabianicach, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i odbioru naszej pracy.

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Działania w październiku

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI – z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami szkół, gdzie odbywają się zajęcia, a w październiku to były szkoły podstawowe w: Wiśniowej Górze i nr 17 w Pabianicach.

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Działania profilaktyczne

Po przerwie wakacyjnej, dzięki intensywnej akcji promocyjnej i rekrutacyjnej przystąpiliśmy do intensywnych działań profilaktycznych (program CUKIERKI) we wrześniu w szkołach podstawowych w: Woli Zaradzyńskiej, nr 64 w Łodzi, Wiśniowej Górze, nr 17 w Pabianicach oraz nr 2 w Głownie. Cieszymy się, że rozpoczęliśmy oprócz pracy z dziećmi zajęcia z rodzicami i nauczycielami. O prawidłowej i skutecznej profilaktyce można mówić wyłącznie, gdy równolegle z zajęciami dla dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia dla rodziców i nauczycieli jako grupami najsilniej oddziaływującymi na grupę podstawową (dzieci).

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Działania w okresie wakacji

Intensywna praca profilaktyczna do wakacji za nami. Praca z dziećmi klas I-III szkół podstawowych Województwa Łódzkiego jest niezwykle satysfakcjonująca. Beneficjenci bardzo wdzięczni i chętni do pracy. Praca z małymi dziećmi oparta jest na bajce terapeutycznej „CUKIERKI” autorstwa Agnieszki Grzelak (22 strony). Każdy uczestnik zajęć otrzymuje tą książeczkę w prezencie. Dzieci kolorują i rysują różne obrazki w książęczce, wypełniają określone przez prowadzących  zadania, słuchają bajki ze zrozumieniem. Stają się współautorami tej terapeutycznej powieści.

CUKIERKI Agnieszka Grzelak

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Pozyskanie nowych partnerów

Intensywna akcja promocyjna i rekrutacyjna do zadania CUKIERKI, przynosi rezultaty. Akces do projektu zgłosiły szkoły podstawowe z terenu Województwa Łódzkiego, czyli z:  Żarnowa,Woli Zaradzyńskiej, 2 szkoły z Łodzi, szkoły z Pabianic, Wiśniowej Góry, Różycy . Cieszy nas bardzo to,że rozpoczęliśmy też konkretne działania profilaktyczne oprócz szkoły w Żarnowie, w szkole podstawowej nr 182 w Łodzi oraznr 17 w Pabianicach. Zajęcia wczesnej profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I-III sąbardzo satysfakcjonujące iskuteczne. Maluchy( wszystkie) uczą się  m.in.4 umiejętności społecznych, w tym asertywnego odmawiania. Bardzo nas cieszy to, że wczesna profilaktyka uzależnień dociera – dzięki dofinanasowaniu Zarządu Województwa Łódzkiego do małych gminnych szkół.

W: CUKIERKI