Oferta dla dorosłych

Oferta dla rodziców

Oferta dla rodziców
Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby, trwają 1-3 godziny, składają się z części teoretycznej i warsztatowej, są przeznaczone dla grona od 10 do 150 osób.

 • Radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi.

Uczestnicy zostaną zapoznani z prawidłowymi i błędnymi postawami wychowawczymi (zgodnie z modelem M. Ziemskiej) oraz konsekwencjami jaki one mają dla kształtowania tożsamości dziecka i relacji rodzic – dziecko. Ponadto przedstawiony rodzicom zostanie model rozwiązywania konfliktu z dzieckiem (wg teorii T. Gordona), który pozwala na ustalanie granic i egzekwowanie obowiązków dziecka z poszanowaniem jego godności i kształtowaniem osobistej odpowiedzialności. Model ten zostanie przedstawiony w sposób praktyczny tak aby każdy rodzic potrafił go odnieść do swoich problemów i zastosować w domu. Zajęcia umożliwiają również warsztatowe zaangażowanie chętnych rodziców, gdzie przy zastosowaniu psychodramy próbują wprowadzić w czyn zdobytą wiedzę. Końcowa część spotkania poświęcona będzie odpowiedziom na pytania rodziców.

 • Profilaktyka rodzinna

Przekazanie rodzicom podstawowej wiedzy na temat uzależnień i umiejętności kształtowania właściwej postawy wobec swoich dzieci jako jednego z najważniejszych czynników chroniących młodzież przed uzależnieniem, (na podstawie programów dr K. Wojcieszka – PARPA, MEN) Obejmuje to: edukację wstępną nt. pożądanych postaw rodzicielskich, metod skutecznego wychowania, uzależnienia od nikotyny, alkoholu i innych narkotyków, omówienie czynników ryzyka i chroniących ze szczególnym uwzględnieniem postawy rodzicielskiej, umiejętność rozpoznania sygnałów mogących świadczyć o kontakcie dziecka z alkoholem, sposób zachowania się rodzica wobec dziecka będącego pod wpływem alkoholu czy innych narkotyków, rodzic jako autorytet, rodzina jako czynnik chroniący. Zwrócenie uwagi na sposób spędzania czasu wolnego, pod kątem promocji zdrowego stylu życia. Końcowa część spotkania poświęcona będzie odpowiedziom na pytania rodziców.

 • Psychomanipulacja w sektach.

Zajęcia dla rodziców jako grupy szczególnie chroniącej dziecko przed działaniem destrukcyjnych grup kultowych.

Program zajęć:

– Co to jest sekta?
– O nieumiejętnym poszukiwaniu wartości
– Psychomanipulacja – werbowanie
– Psychomanipulacja w sektach
– Jak ustrzec dziecko przed oddziaływaniem grup destrukcyjnych?
– Zadania rodziców
– Potrzeby dzieci i młodzieży
– Co mogą zrobić rodzice, aby zapobiec wstępowaniu młodzieży do sekt?
– Współpraca rodziców i szkoły w budowaniu dojrzałej osobowości uczniów

 

Oferta dla nauczycieli

Każdy poniżej opisany blok tematyczny oferujemy Państwu w formie prelekcji-wykładu lub warsztatów.
Prelekcja – wykład: ta forma zajęć pozwala na teoretyczne zapoznanie się z wybranym zagadnieniem. Jest prowadzony przez jedną – dwie  osoby, trwa 1,5 godz.,  może w nim uczestniczyć do 50 osób.

Warsztat: podczas zajęć uczestnicy mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę ale zastosować ją w praktyce. Przyswoić sobie nowe umiejętności. Jest prowadzony przez jedną –  dwie  osoby, trwa 3 godz., może w nim uczestniczyć do 20 osób.
Jeśli zajęcia są prowadzone poza województwem łódzkim ceny podniesione są o koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

 • KOMUNIKACJA SKUTECZNA

By kontakt z innymi był łatwiejszy.

Zajęcia te pozwalają uczestnikom zapoznać się z wiedzą teoretyczną dotyczącą zjawiska komunikacji werbalnej i niewerbalnej, barier w komunikacji, aktywnego słuchania. Stanowią okazję do dokonania wglądu we własny styl komunikacji i udoskonalenia go. Dzięki tym zajęciom można nauczyć się bardziej świadomie korzystać z narzędzi komunikacji, tak aby kontakt z innymi ludźmi był łatwiejszy.

 • ASERTYWNOŚĆ

Czyli jak się nie nagadać, a dogadać.

Trening asertywności został opracowany w oparciu o M. Król – Fijewskiej.
Zajęcia pozwalają uczestnikom zapoznać się z postawami przyjmowanymi w kontaktach interpersonalnych: postawą uległą, asertywną i agresywną. Omówienie konsekwencji każdej z postaw, jej wpływ na relacje z innymi ludźmi, obraz siebie. Poznanie własnych tendencji w reagowaniu, praktyczny trening budowania asertywnych komunikatów. W tym: asertywna obrona swoich praw, asertywne wyrażanie pochwał i krytyki, asertywne wydawanie poleceń, asertywna odmowa, asertywne wyrażanie własnych przekonań i opinii.

 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

O tym jak się mniej męczyć pracą.

Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z wiedzą teoretyczną dotyczącą zjawiska stresu (model reakcji stresowej, sytuacje stresujące, neurofizjologia stresu) jaki i zrozumieniu znaczenia stresu w życiu człowieka. Przedstawiony zostanie model radzenia sobie ze stresem, opracowany zgodnie z założeniami psychologii poznawczo – behawioralnej, pozwalający uczestnikom na dokonanie modyfikacji swoich dotychczasowych reakcji. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę na temat technik radzenia sobie ze stresem i zdrowego stylu życia. Zajęcia dostarczają odpowiedzi jak odpoczywać  skutecznie i dostosowywać rytm dobowej aktywności do zadań, które przed nami stoją, tak aby mniej się męczyć pracą.

 • O ROLI AUTORYTETU W PRACY NAUCZYCIELA

Autorytet wróg czy przyjaciel?

 1. Wstęp – definicje autorytetu
 2. Rodzaje autorytetów – autorytet uniwersalny, autorytety bliskie młodzieży: rodzice, wychowawcy, profilaktycy
 3. Szacunek do autorytetów jako jeden z czynników chroniących wg badań Hawkinsa, Catalano
 4. Co wzmacnia autorytet: jasny system wartości, zgodność postępowania z głoszonymi poglądami, prawdomówność, osobiste przekonanie do słuszności podejmowanych działań, nonkonformizm, wiedza i umiejętności, asertywność
 5. Co osłabia autorytet: konformizm, uzależnienie, relatywizm, uległość, brak właściwego dystansu do młodzieży, chwiejność przekonań i systemu wartości
 6. Przykłady prawidłowej postawy wychowawcy posiadającego autorytet wśród młodzieży: potrzeba jasnych klarownych zasad dla młodych ludzi i ich egzekwowanie przez wychowawców
 7. Przykłady nieprawidłowej postawy wychowawcy bez autorytetu, konsekwencje takiej postawy dla uczniów i wychowawcy
 8. Podsumowanie: czy młodzież potrzebuje autorytetów? W jaki sposób formuje się autorytet? Czy autorytet posiadamy na zawsze?
 • PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SZKOLE.

Kiedy emocje kipią.

Celem programu jest przekazanie nauczycielom niezbędnej wiedzy na temat zjawiska przemocy (źródła przemocy, konsekwencje) oraz sposobów radzenia sobie z przemocą wśród uczniów na poziomie uczeń – nauczyciel, uczeń – szkoła. Wskazanie systemowego modelu zapobiegania przemocy w szkole.

 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH.

Trudny uczeń, czy trudny nauczyciel?

Celem programu jest zapoznanie uczestników z przyczynami konfliktów na linii uczeń –nauczyciel i przedstawienie modelu reagowania na trudności wychowawcze, opracowanego na bazie teorii T. Gordona. Model ten pozwala na ustalanie granic i skuteczne egzekwowanie obowiązków ucznia z poszanowaniem jego godności i kształtowaniem osobistej odpowiedzialności. Zajęcia te stwarzają okazję do przetrenowania i omówienia konkretnych sytuacji trudnych uczestników.

 • PROFILAKTYKA ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W SZKOLE

Kiedy kończy się zabawa.

Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli są ważnym elementem profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla młodzieży (obok programów profilaktyki dla dzieci, edukacji rodziców i sprzedawców napojów alkoholowych). Program zajęć ma na celu przekazanie nauczycielom niezbędną wiedzę na temat uzależnienia /od alkoholu i innych narkotyków/, współuzależnienia, radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz roli nauczyciela jako ważnego czynnika chroniącego młodzież przed uzależnieniem.

 • PSYCHOMANIPULACJA W SEKTACH.

Kiedy ktoś inny pociąga za sznurki.

Zajęcia dla nauczycieli jako grupy szczególnie chroniącej dziecko przed działaniem grup destrukcyjnych.

Program zajęć:

– Co to jest sekta?
– O nieumiejętnym poszukiwaniu wartości
– Psychomanipulacja – werbowanie
– Psychomanipulacja w sektach
– Jak ustrzec dziecko przed oddziaływaniem grup destrukcyjnych?
– Zadania szkoły i rodziców
– Potrzeby dzieci i młodzieży
– Co mogą zrobić rodzice i nauczyciele, aby zapobiec wstępowaniu młodzieży do sekt?
– Współpraca rodziców i szkoły w budowaniu dojrzałej osobowości uczniów

Uczestnicy proponowanych zajęć otrzymają materiały informacyjno – edukacyjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach. Jeśli istnieje takie zapotrzebowanie dokonujemy ewaluacji prowadzonych zajęć.

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

 • Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.Sesja interwencyjno-szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta czy gminy, jako bardzo ważnego elementu profilaktyki alkoholowej dla młodzieży (obok programów profilaktyki alkoholowej, edukacji rodziców i nauczycieli w zakresie uzależnień).
  Program szkolenia opracowany został przez dr Krzysztofa Wojcieszka z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie w związku z ogólnopolską akcją „Chrońmy Młodość” i ma na celu spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy podjęli praktykę polegającą na: zwracaniu uwagi na wiek klientów usiłujących zakupić alkohol, a po powzięciu podejrzenia co do braku uprawnień (NIEPEŁNOLETNOŚCI) odmawiali sprzedaży. Powyższy program zawiera dużą dawkę wiedzy na temat wpływu alkoholu na młodzież oraz elementy treningu asertywnych zachowań (odmowa sprzedaży alkoholu nieletnim).

Czas trwania szkolenia – 2 godziny zegarowe

Optymalna liczba uczestników szkolenia – 30-50 osób
Warunki techniczne: nagłośnienie oraz tablica z kredą.

Ten wpis ma zero komentarzy

Prześlij komentarz