„Dopóki oddycham mam nadzieję, że nawet podczas największej burzy zawinę do bezpiecznej przystani”

O fundacji

Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.

 

Aktualności // Blog

CUKIERKI: Spotkania zespołu projektowego

W dniach 23-27.05.2016r. odbyły się 3 spotkania zespołu projektowego, w których wzięli udział:

– prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

– osoba prowadząca stronę internetową projektu pracowała będzie przez cały czas trwania projektu, od akcji promocyjno – rekrutacyjnej, poprzez informacje o projekcie w czasie jego trwania do ewaluacji i podsumowania projektu

– wolontariusz uczestniczący w projekcie.

Spotkania miały na celu  zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenia odnośnie procesu rekrutacji, promocji,  informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu).

W: CUKIERKI

Zajęcia profilaktyczne CUKIERKI – Zaproszenie

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i do 2 godzin dla rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 – 30 rodziców i 20- 25 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Ze względu na efektywność pracy, proponujemy realizację rozłożoną na 2 dni: np. 1-go dnia dwa zajęcia dla dzieci a 3 godz., a drugiego dnia jedno zajęcie dla dzieci i zajęcia dla nauczycieli, a następnie dla rodziców.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 31 maja 2016 r. – 27 września 2016 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: Bez kategorii

Postępy prac

Zgodnie z harmonogramem działań projektowych zadania Przystanek: Zielona Przystań 2016 w formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach dotacji z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016, dla oferty nr 2271, w dniach 01-06.05.2016r. odbyły się 3 spotkania zawiązanego zespołu projektowego. W spotkaniach uczestniczyli:
– prowadzący warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych, urzędników samorządowych, MOPS,GOPS, radnych, Policji, Straży Miejskiej na terenie Kostrzyna nad Odrą, Gminy Górzyca i Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego
– prowadzący konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne na terenie Przystanku Woodstock
– koordynator projektu
– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu
– prowadzący stronę internetową projektu
Obsługa księgowa projektu odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za zakup materiałów informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych zaproszeń, obsługa kont projektu).
-wolontariusze uczestniczący w projekcie z terenu Łodzi
Na tym etapie zespół zapoznano się z harmonogramem działań, nastąpił podział obowiązków, podjęto decyzje niezbędne do wdrożenia projektu.

Od dnia 07.05.2016r. rozpoczęto intensywne prace związane z promocją projektu, czyli m.in.: opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informację o projekcie umieszczono na portalach internetowych, opracowano i uruchomiono stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2016”. Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Górzyca, Powiatu Gorzów Wielkopolski rozpoczęła się akcja informacyjno – promocyjna dotycząca projektu w szkołach, Urzędzie Miasta, Gminy i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego (na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Miasta Kostrzyn n. Odrą, Gminą Górzyca i Starostwem Powiatowym Gorzowa Wielkopolskiego.

Natomiast od dnia 09.05.2016r. na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą i Gminy Górzyca oraz w szkole podległej Starostwu Powiatowemu Gorzowa Wielkopolskiego rozpoczęła się akcja rekrutacyjna dotycząca projektu w: szkołach , Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urzędzie Gminy Górzyca i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego .

W: Bez kategorii

Przystanek: Zielona Przystań 2016

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Przystanek: Zielona Przystań 2016 w okresie od 2016-05-01 do 2016-12-31 w formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach dotacji z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016, dla oferty nr 2271.

Projekt jest programem profilaktyczno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto projekt realizowany jest przy współudziale osób z różnych środowisk zawodowych, płaszczyzn sektora publicznego ( naszymi partnerami w projekcie jest Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Urząd Gminy w Górzycy oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim), prywatnego ( niezawodna firma KAIPLAST Gniecioszek) i społecznego ( Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), co wpływa na integrację społeczną. Obejmuje kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologii (tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży) oraz wykorzystuje kapitał obywatelski w celu przeciwdziałania dezintegracji społeczeństwa.
W maju, czerwcu i lipcu będziemy w szkołach, punktach sprzedaży napojów alkoholowych, Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Gminy Górzyca. Akcja profilaktyczno – terapeutyczna Zielona Przystań na XXII Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą rozpocznie się już 04.07.2016 r. i będzie trwała do 19.07.2015 r. , znajdziecie nas w Pasażu NGO blisko Akademii Sztuk Przepięknych, od godziny 8.00 do 21.00.

Chcesz porozmawiać? Chcesz sprawdzić na ile Twoje picie alkoholu jest bezpieczne? Masz problem? ODWAŻ SIĘ !!! Jesteśmy tu dla Ciebie. Szczegóły naszych działań na tej stronie. W trakcie trwania projektu w aktualnościach ukażą się relacje z naszej pracy, ciekawe zdjęcia, materiały informacyjne, testy. ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!

W: Bez kategorii

Zielona Przystań wyróżniona przez FIO

Ciężka, rzetelna i pełna poświęcenia praca procentuje. Zostaliśmy wyróżnieni przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , umieszczeniem naszego projektu : Przystanek Zielona Przystań 2014 – PO FIO 2036 – w Atlasie dobrych praktyk FIO 2014, oraz otrzymaliśmy dyplom na tę okoliczność. Czujemy się dumni, usatysfakcjonowani,  docenieni i bardzo, bardzo zadowoleni. To zasługa całego zepołu. Dziękujemy!

IMG_0087v

W: Bez kategorii

Podsumowanie projektu Zielona Przystań 2015

Po ewaluacji działań projektowych  odbyło się podsumowanie i rozliczenie projektu.
Dzisiaj odbyło się ostatnie – 3 spotkanie – spotkanie podsumowujące projekt Przystanek :Zielona Przystań 2015 z dofinansowania PO FIO nr 1047. Uczestniczyli w nim: konsultanci, księgowy projektu, osoba prowadząca stronę internetową, projektu koordynator projektu. Podsumowanie odbyło się w Łodzi. Poświęcone było  refleksji nad uzyskanymi rezultatami, uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem finansowym projektu (umowy, rachunki, faktury, przelewy itd.). To już naprawdę koniec, chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym projekt mógł być zrealizowany to znaczy: Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą, Firmie KAIPLAST Gniecioszek S.C, Fundacji Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, wolontariuszom a przede wszystkim naszym beneficjentom. Do zobaczenia za rok, mamy taką nadzieję.

W: Bez kategorii

Zielona Przystań w Kostrzynie

Ostatni wyjazd do Kostrzna nad Odrą , troche przykro, że to ostatnie warsztaty dla dzieci , młodzieży i rodziców  w szkole podstawowej nr 4 i 2,czyli : Program Wczesnej Profilkaktyki Uzależnień CUKIERKI w klasach I-ych  ale także warsztaty Debata Alkoholowa w klasach IV-ych i warsztaty radzenia sobie ze stresem TYLKO SPOKOJNIE dla klas V -ych i VI -ych  oraz dla rodziców (profilaktyka rodzinna). Był czas również na rozmowy indywidualne.Jak zwykle dzięki współpracy z Urzędem Miasta oraz zaangażowaniem dyrekcji szkół i pedagogów nasza praca była zorganizowana bez zarzutu, w miłej atmosferze. Przez 3 lata współpracy nawiązaliśmy pozytywne relacje z beneficjentami projektu, poznaliśmy się, mamy do siebie zaufanie, dzieci i młodzież poznaje nas z zajęć z lat poprzednich, to bardzo miłe i budujące.

W: Bez kategorii

Debata Alkoholowa i warsztaty Tylko Spokojnie

Zajęcia w szkole podstawowej nr 4 to nie tylko P.P.CUKIERKI  ale także warsztaty Debata Alkoholowa w klasach IV-ych i warsztaty radzenia sobie ze stresem TYLKO SPOKOJNIE dla klas V -ych i V -ych oraz I-III Gimnazjum nr 2, po południu aby nie zapomnieć,że jesteśmy w pracy warsztaty dla nauczycieli ( radzenia sobie ze stresem) oraz dla rodziców (profilaktyka rodzinna). Był czas również na rozmowy indywidualne. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta oraz zaangażowaniem dyrekcji szkół nasza praca była zorganizowana bez zarzutu, w miłej atmosferze. Przez 3 lata współpracy nawiązaliśmy pozytywne relacje z beneficjentami projektu, poznaliśmy się, to teraz procentuje.

W: Bez kategorii

Październik w Kostrzynie nad Odrą

Październik,czyli kolejny wyjazd do Kostrzyna nad Odrą na kontynuację projektu Przystanek: Zielona Przystań 2015 – Projekt PO FIO 1047 – i od razu do pracy z dziećmi, młodzieżą , rodzicami i nauczycielami szkół Kostrzyna nad Odrą, dzisiaj krótka realacja z realizacji Programu Wczesnej Profilaktyki Uzależnień CUKIERKI dla maluchów z klas I-ych Szkoły Podstawowej nr 4. Na zajęciach 6 i 7 latki, uczyły się 4 umiejętności społecznych w tym asertywnego odmawiania, pracowały z bajką (dostawały książeczkę na własność), uczestniczyły w wielu scenkach. To świetny program i wdzięczni beneficjenci 😀

W: Bez kategorii

Warsztaty w gimnazjach

Wakacje się skończyły, skończyły się też działania projektowe podczas wydarzenia Przystanek Woodstock 2015 (lipiec/sierpień), intensywnie kontynuujemy warsztaty profilaktyczne dla młodzieży Gimnazjach nr  1 i 2 w Kostrzynie nad Odrą, czyli „Debatę Narkotykową” oraz warsztaty radzenia sobie ze stresem „Tylko spokojnie”, w ramach zadania – Przystanek: Zielona Przystań 2015.

W: Bez kategorii